Bộ Y tế: Thông điệp 5K + Vắc xin - "Lá chắn thép" trong phòng chống đại dịch COVID-19