Lượt xem: 2341
ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
In trang

         Đảng ủy Sở Y tế được sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và trực tiếp là Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và đẩy mạnh học tập các Chuyên đề; cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình và tinh thần học tập tự giác làm theo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan toả mạnh mẽ, tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tu dưỡng đạo đức cách mạng, đặc biệt là sự chuyển biến tích cực từ học tập sang làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp. Đảng ủy Sở Y tế đạt được 10 kết quả nổi bật sau 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

          1. Đảng ủy Sở Y tế ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Kế hoạch về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh học tập các Chuyên đề.

           2. Tổ chức, thực hiện tốt các nội dung học tập chuyên đề hàng năm: Năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Năm 2017  “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

           3. Lựa chọn và chỉ đạo thực hiện khâu đột phá, nhiệm vụ thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

          4. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ chi bộ và sinh hoạt chuyên đề.

           5. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

         6. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên đồng thời xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở quan, đơn vị.

           7. Đẩy mạnh việc công tác tuyên truyền, cổ động.

         8. Nắm bắt tình hình qua việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của cấp ủy và của UBKT đảng ủy cơ sở đã thực hiện hơn 20 cuộc kiểm tra đối với 11 chi bộ để kịp thời đôn đốc, uốn nắn, rút kinh nghiệm một số tồn tại.

          9. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 01 chi bộ và 02 cá nhân; Đảng ủy Sở Y tế đã khen thưởng 02 chi bộ và 21 cá nhân).

10. Kết hợp triển khai việc ghi danh gương “người tốt, việc tốt” làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện các cuộc phát động thi đua của ngành, của tỉnh và của đảng ủy cấp trên phát động.  

          Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, có ý nghĩa sâu sắc, công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã được triển khai tại Đảng bộ tuy nhiên vẫn chưa thực sự sâu rộng; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ở một số chi bộ, đơn vị chưa thường xuyên; Một số cán bộ, đảng viên nhận thức và xây dựng kế hoạch, đăng ký cá nhân về gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa cụ thể, chưa sát với nhiệm vụ được giao nên việc triển khai thực hiện chất lượng đạt chưa cao.

         Đảng bộ Sở Y tế đã rút ra được những kinh nghiệm sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể:

         1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập chuyên đề hàng năm.

         2. Tiếp tục thực hiện, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để việc học tập trở thành nền nếp và diễn ra thường xuyên, hàng ngày và trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ.

         3. Hàng năm rà soát đánh giá tình hình đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; đưa nội dung học tập, rèn luyện và làm theo của tổ chức đảng và đảng viên vào đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm.

         4. Tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

         5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và công tác tự kiểm tra trong các tổ chức đảng và toàn đảng bộ, giúp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những đơn vị làm tốt, phê bình, nhắc nhở những đơn vị và cá nhân thực hiện chưa tốt.

          Với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó đã tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ Sở Y tế trong sạch, vững mạnh và toàn diện.

                                                                               ThS.BS. Hứa Thị Thu Hằng

Đăng nhập

 

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SƠN LA

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc

Địa chỉ:  Đường Bản Cọ, Phường Chiềng An, TP.Sơn La -  ĐT: 0212.3852.247 (Liên hệ trong giờ hành chính) - Email: ttksbt@sonla.gov.vn

Giấy phép Website số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cấp ngày 18/02/2020