Y tế chuyển đổi số với thông điệp: “Kết nối- Chia sẻ- Đồng hành”
Lượt xem: 193

"Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng số hóa đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường, mang lại những lợi ích không thể phủ nhận trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu và là một yêu cầu bắt buộc giúp các quốc gia tăng cường phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và sự thịnh vượng mỗi quốc gia. Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ trong quá trình tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Lĩnh vực y tế cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó và quá trình chuyển đổi số y tế là một yêu cầu mang tính tất yếu đồng thời cũng là động lực cho sự phát triển của ngành Y tế trong thời kỳ mới." Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại Hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024”. Tổ chức ngày 10/4/2024 tại trụ sở Bộ Y tế Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia. 

anh tin bai

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc hội nghị

Xác định đẩy mạnh chuyển đổi số là một chủ trương lớn, là hướng đi tất yếu để bảo đảm thích ứng với bối cảnh mới, thực hiện chủ trương Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ cũng như Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030, Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, định hướng, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ngành Y tế, như ban hành chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành năm 2020); Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành năm 2023). Thời gian qua, bên cạnh sự phối hợp, giúp đỡ của các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, Bộ Y tế đã chủ động, nỗ lực thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các mặt, bao gồm phát triển các nền tảng số y tế, phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số trong ngành Y tế. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, việc thực hiện chuyển đổi số ngành Y tế còn có một số tồn tại, khó khăn mà Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế đã chỉ ra:

Một là, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin còn chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý;

Hai là, hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu y tế, các nền tảng y tế số còn rời rạc, chưa liên thông với nhau;

Ba là, an toàn thông tin, an ninh mạng chưa được triển khai đồng bộ, nhiều hệ thống thông tin đã triển khai chưa đảm bảo về an toàn, an ninh thông tin;

Bốn là, một số định hướng lớn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của ngành Y tế còn chậm triển khai do thiếu hụt nguồn lực (cả về kinh phí, con người).

với thông điệp: “Kết nối- Chia sẻ- Đồng hành” lần này nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số y tế năm 2023, cùng nhau thảo luận, đúc rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục các khó khăn, tồn tại để tập trung triển khai những nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm năm 2024, đồng thời Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa vào chương trình công tác năm 2024 đối với Đề án tổng thể phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030 gắn chặt chẽ với triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Trọng tâm dự kiến:

Một là, về chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế. Rà soát, sửa đổi, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, thúc đẩy chuyển đổi số y tế;

Hai là, thúc đẩy cây dựng hạ tầng Trung tâm dữ liệu y tế;

Ba là, về hình thành hạ tầng dữ liệu: xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ khai phá dữ liệu y tế tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế nhằm thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030;

Bốn là, về triển khai các hệ thống thông tin nền tảng. Bao gồm: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế, Hệ thống thông tin thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia Bộ Y tế; xây dựng Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (thực hiện Điều 112 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023); xây dựng các nền tảng số y tế (nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử, nền tảng y tế từ xa, nền tảng tiêm chủng, nền tảng trạm y tế xã) nhằm thúc đẩy việc số hóa thông tin chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thông tin khám bệnh, chữa bệnh để hình thành kho dữ liệu quốc gia về y tế, phục vụ chuyển đổi số ngành Y tế; 

 Năm là,  tổ chức quản lý vận hành, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

anh tin bai

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của đại diện Văn phòng Chính phủ về vấn đề cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Báo cáo của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư về kết quả triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chính phủ giao ngành Y tế thực hiện. Cùng với đó, các đại biểu cũng được nghe các bài thuyết trình về vấn đề triển khai các nền tảng số y tế: nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa và nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; đánh giá kết quả triển khai nền tảng, ý nghĩa, thông điệp phát triển nền tảng đến người dân, các cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin. Thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu trong công tác chuyển đổi số y tế.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, song với những kết quả đạt được về chuyển đổi số y tế gắn với việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã tạo thêm niềm tin và triển vọng về khả năng thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số mà Đảng, Nhà nước đã giao ngành Y tế. Trên tinh thần đó, Bộ Y tế đề nghị:

Một là, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và trong toàn ngành Y tế quán triệt công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường làm việc đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, mục đích, ý nghĩa, lợi ích của công tác chuyển đổi số y tế đối với công tác quản lý, điều hành, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ,.. giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận được các dịch vụ y tế nhanh chóng, kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, đưa kết quả thực hiện chuyển đổi số trở thành một chỉ tiêu để đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm;

Hai là, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo phải xác định rõ vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin y tế, là đầu mối hỗ trợ tối đa và phối hợp Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quan trọng đối với hoạt động chuyển đổi số của ngành Y tế, đặc biệt là (1) Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế, (2) Quy chế phối hợp chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa Bộ Y tế, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. (3) Kế hoạch chuyển đổi số Bộ Y tế năm 2024, (4) Phân cấp thẩm quyền về công nghệ thông thông tin cho các đơn vị chủ động triển khai thực hiện, (5) Thông tư sửa đổi, thay thế Thông tư số 54/2017/TT-BYT ban hành tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định hồ sơ bệnh án điện tử. Bên cạnh đó phải khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin đang còn tồn đọng để các đơn vị thực hiện;

Ba là, Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp nhu cầu kinh phí của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ báo cáo Bộ Y tế có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư bố trí kinh phí thực hiện;

Bốn là, Cục Quản lý khám, chữa bệnh khẩn trương hoàn thiện trình ban hành Quyết định thay thế Quyết định 4026/QĐ-BYT ngày 31/10/2023 quy định các trường thông tin sức khỏe cá nhân hiển thị trên ứng dụng VNeID thí điểm trên địa bàn Thành phố Hà Nội làm cơ sở triển khai toàn quốc và Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện Điều 112 Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Năm là, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổ số y tế, hoàn thiện Đề án phát triển tổng thể hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030, báo cáo Ban cán sự Đảng, Bộ Y tế để trình Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm cần tiếp tục thúc đẩy triển khai các nền tảng số y tế;

Sáu là, các đơn vị chủ trì xây dựng hệ thống, cơ sở dữ liệu cần khẩn trương rà soát, đánh giá an toàn thông tin, lập hồ sơ đề xuất cấp độ, quy chế quản lý vận hành (nếu chưa có) để hệ thống, cơ sở dữ liệu hoạt động, bảo đảm tuyệt đối an toàn theo quy định.

    Bộ Y tế cũng ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện chuyển đổi số ngay tại địa phương, đơn vị mình, từ những hoạt động nhỏ nhất. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn mong rằng trong thời gian tới các cơ quan, ban, ngành sẽ tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng Bộ Y tế, ngành Y tế trong công cuộc chuyển đổi số, qua đó cùng với Bộ Y tế đồng hành trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn./.

                                                                                         - Bộ Y Tế

Đăng nhập

 

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SƠN LA

Chịu trách nhiệm xuất bản: BS CKII. Lê Hồng Trường - Giám đốc

Địa chỉ:  Số 84A - Đường Lò Văn Giá, tổ 4, Phường Chiềng Lề, TP.Sơn La -  ĐT: 0212.3852.247 (Liên hệ trong giờ hành chính) - Email: ttksbt@sonla.gov.vn

Giấy phép Website: Số 02/GP-TTĐT ngày 18/02/2020; Số 01/GP-TTĐT ngày 31/10/2023